Informacja o przetwarzaniu danych przez Scandinavian Clinic
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Scandinavian Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej również jako Administrator/Spółka, informuje, że:
 1. [Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scandinavian Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, tel. 12 421-89-48, 12 222-00-45, e-mail: rejestracja@sc-dent.com (KRS: 0000401978).

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 1. [W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z prowadzeniem przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych z zakresu stomatologii oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych w formie elektronicznej, wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody.

Powyższe oznacza, że Spółka przetwarza/może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o:

a) wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. w zakresie dobrowolnego podania kontaktowego numeru telefonu czy adresu e-mail, w zakresie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

b) w związku z realizacją usługi medycznej z zakresu stomatologii - wykonania umowy [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];

c) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, w zakresie obowiązku wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];

d) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO];

e) niezbędność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia – w zakresie gdy przetwarzanie obejmuje dane osobowe odnoszące się do stanu zdrowia [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO].

3. [Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?] Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi kadrowo-płacowe, obsługę prawną czy podatkową, obsługę informatyczną, jak również podwykonawcy (stomatolodzy, chirurdzy, laboratoria, protetycy itp.).

Odbiorcy uprawnieni są do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Spółką a Panią/Panem lub w oparciu i na podstawie przepisu prawa, z pełnym poszanowaniem tajemnicy lekarskiej i Pani/Pana dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych odnoszących się do stanu zdrowia.

 1. [Jak długo Spółka może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?]

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Spółka może przetwarzać dane do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy, Spółka może przetwarzać dane przez czas realizacji umowy, a po jej wykonaniu ewentualnie przez okres potrzebny na dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed nimi.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja nałożonego obowiązku, Spółka może przetwarzać Pani/Pana dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. [Jakie prawa posiada Pani/Pan w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?]

Posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do treści swoich danych – składa się ono z następujących elementów: potwierdzenie/zaprzeczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanie zestawu informacji odpowiadających obowiązkowi informacyjnemu, udzielenie dostępu do danych, wydanie kopii danych;

b) prawo ich sprostowania - składa się z prawa do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;

c) prawo usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), polega na obowiązku usunięcia danych m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d) prawo ograniczenia przetwarzania – sprowadza się do ustalenia ścieżki postępowania w sytuacjach spornych między Spółką a Panią/Panem, ale także w innych przypadkach, gdy ma w tym Pani/Pan interes;

e) prawo do przenoszenia danych – składa się z możliwości otrzymania przez Panią/Pana w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

f) prawo wniesienia sprzeciwu – prawo sprzeciwu skutkuje zakazem dalszego przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) prawo do cofnięcia zgody - co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – z prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie można skorzystać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: rejestracja@sc-dent.com.

6. [Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?]

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla możliwości wykonania przez Spółkę usługi medycznej.

 1. [Czy Spółka będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego?] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 2. [Co może Pani/Pan zrobić w przypadku wątpliwości co do zgodnego z prawem przetwarzania danych przez Spółkę?] W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. [Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania?] Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Skontaktuj się z nami


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.