Regulamin konkursu: Wygraj zabieg wybielania zębów metodą nakładkową

Do 15 marca można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest bon na wybielanie zębów metodą nakładkową o wartości 700 zł. Zapraszamy!

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji (zwanym dalej: „Akcja”) jest Scandinavian Clinic, z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041 (zwanym dalej: „Organizatorem”).
2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
3. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook i Google, a zatem Facebook i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Akcją.
3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zasady Akcji

1. Akcja trwa od dnia 5.03.2019 r. do dnia 15.03.2019 r.
2. Fundatorem nagród w Akcji jest Scandinavian Clinic.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
5. Aby wziąć udział w Akcji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem Akcji, dostępnym na fanpage’u Scandinavian Clinic. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.

3. Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.

4. Zadanie Akcji

1. Zadaniem Uczestników Akcji jest dokończenie zdania "Mój powód do uśmiechu to...". Odpowiedź należy dodać w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Scandinavian Clinic na Facebooku.
2. Akcja odbywa się na fanpage’u Scandinavian Clinic: https://www.facebook.com/scandinavianclinic
3. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/scandinavianclinic;
b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
4. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
6. Spośród zgłoszeń przesłanych do 15.03.2019 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

5. Wyniki Akcji

1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia akcji na fanpage’u Scandinavian Clinic, poprzez podanie imion Zwycięzców oraz publikację nagrodzonych prac.
2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni również przez wiadomość prywatną na Facebooku.
3. Wyboru odpowiedzi dokona Organizator, który w tym celu powołał Komisję.
4. Komisja będzie kierować się kreatywnością nadesłanych zgłoszeń, mając na względzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i interesujące ujęcie tematu bądź element humorystyczny.

6. Nagrody

1. Nagrodą dla zwycięzcy jest: bon podarunkowy na zabieg wybielania zębów metodą nakładkową w Scandinavian Clinic (https://scandinavian-clinic.pl/oferta/wybielanie/).
2. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, z zastrzeżeniem pkt. 5. poniżej.
3. Zwycięzca może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie lub zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
5. Przed wykonaniem zabiegu stanowiącego nagrodę następuje kwalifikacja do zabiegu na podstawie indywidualnej konsultacji i wywiadu stomatologicznego. W przypadku niezakwalifikowania laureata do zabiegów z powodów zdrowotnych lub indywidualnych Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania laureatowi innego, odpowiednio dobranego zabiegu, z zastrzeżeniem, że jego wartość nie przekroczy wartości nagrody przyznanej laureatowi, określonej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem wydania laureatowi nagrody jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegu przez Organizatora, podanie wszelkich informacji standardowo wymaganych przez Organizatora w procesie kwalifikacji laureata do zabiegu oraz ewentualne poddanie się wymaganym pełnopłatnym zabiegom przygotowawczym do zabiegu, który jest nagrodą w konkursie. W przypadku braku zgody, niepodania danych lub odmowy poddania się zabiegom przygotowawczym, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, nagroda bezwarunkowo przepada.
7. Wartość nagrody – profesjonalny zabieg wybielania zębów metodą nakładkową w Scandinavian Clinic wynosi 700 zł. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.

7. Dane osobowe

1.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Akcji, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
3. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. imię;
b. nazwisko;
c. nazwa użytkownika na Facebooku;
d. adres e-mail;
e. adres korespondencyjny;
f. numer telefonu.
(dalej: Dane osobowe).

3.Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Akcji, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/
7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
9. Zgłaszając swój udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka.
11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Scandinavian Clinic z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041.

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Akcji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Chcesz więcej? Zapisz się do naszego newslettera! Otrzymasz dostęp do ekskluzywnych ofert, promocji oraz profesjonalnych porad!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, nowych usługach oraz bezpłatnych przeglądach za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościową treść. Korzyści uzyskiwane przez Pacjenta to m.in. bezpośredni dostęp do treści zamieszczonych na blogu kliniki, wcześniejsze informowanie o terminie umówionych wizyt, możliwość skorzystania z promocji dla stałych Pacjentów, informowanie o organizowanych akcjach promocyjnych.
Potwierdzam, że mam wiedzę o tym, że administratorem danych osobowych jest Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane w celach wskazanych powyżej jedynie na podstawie zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się w Polityce prywatności.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Skontaktuj się z nami


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

   [recaptcha]